Vietnam’s press freedom shrinks despite open economy