(Courtesy Portalozk/Shirley Martins)
(Courtesy Portalozk/Shirley Martins)

Brazilian police investigating murder of radio host