Kazakh investigators cast Pavlyuk murder as robbery