In Novaya Gazeta interview, Obama addresses impunity