CPJ, HRW write to future IOC president, receive response