(Awramba Times)
(Awramba Times)

Ethiopia transfers editor Woubshet Taye to remote prison