Anti-foreign attitudes bode ill for China correspondents