China: Yang Xiaoqing to be tried in Longhui County court