Artwork: Jack Forbes
Artwork: Jack Forbes

भौतिक सुरक्षाः प्राकृतिक विपद् र विषम मौसमी घटना