نگار مرتضوی، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی، در حال صحبت در برنامه‌ی ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲ موسسه‌ی سیاست دانشگاه شیکاگو که به خاطر تهدیدهایی مبنی بر وجود بمب به صورت مجازی برگزار شد. (نماگرفت: موسسه‌ی سیاست دانشگاه شیکاگو/ یوتیوب)

CPJ آزار و تهدید جانی نگار مرتضوی خبرنگار ایرانی-آمریکایی  را محکوم می‌کند