Cambazlık

CPJ’İN ÖNERİLERİ

AB’ye bir kurum olarak

İç politikaya dair:

 1. Hızlı şekilde açık, objektif ve kanuni bakımdan uygulanabilir bir Hukukun Üstünlüğü mekanizmasını çeşitli paydaşlarla iletişim halinde ve üye ülkeleri AB antlaşmalarına uymakla sorumlu tutacak şekilde oluşturun; özellikle Avrupa Birliği temel ilkeleri antlaşmasının 2. maddesi ve Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’nin ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğüne dair 11. maddesine.
 2. Üye ülkelerin AB sözleşmelerine uyum göstermelerini – ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve medyada çoğulculuk odaklı olarak–denetleyin; ya bağımsız üst düzey uzmanlardan oluşturulacak bir Kopenhag Komisyonu ile ya da Temek Haklar Ajansı’nın yetkisini geliştirerek.
 3. 7. Maddeyi ve 1. öneride kurulması önerilen mekanizma tarafından belirlenecek şekilde basın özgürlüğü taahhütlerini yerine getirmeyen üye ülkelerin oy haklarını askıya almayı uygulayın.
 4. Veri Koruma Yönetmeliği’nin değerlendirmesinde ve Ticari Sırlar Yönetmeliği’nin kabulünde kamu yararına haber yapma fiiline ayrıcalık tanıyın.
 5. Verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasının yasal bakımdan kamusal alanda bulunan bilgiyi sansürlemek veya bilgiye erişimi engellemek için kullanılmasını engelleyin ve kamusal belgelere erişimi iyileştirecek uygulamaları kurumsallaştırın. Usulsüzlükleri açığa çıkaranlar için etkili koruma sağlayın.
 6. Aracı kurumların yükümlülüklerini açıkça tanımlayın ve kısıtlayın; özel şirketleri vekaletçi sansürcülere dönüştürmekten uzak durun. AB İnternet Forumu ile teknoloji şirketlerinin şeffaf olması, sivil toplum ve basın özgürlüğü gruplarını barındırması ve temel hakların koruma altına alınmasını sağlamayı garanti edin.
 7. Güçlü şifrelemeyi her yerde destekleyin ve kriptografik arka kapı gerekliliklerini yasaklayın.

 

Dış politikaya dair:

 1. Medya özgürlüğünü destekleyen normlar ve politikaları BM dahilinde destekleyin.
 2. Basın özgürlüğünü üyelik müzakerelerinin net ve vazgeçilmez bir etkeni yapın. Basın özgürlüğünü yersizce kısıtlayan kanunların kaldırılmasını ve aynı zamanda Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun standartlar getirilmesini zorlayın.
 3. AB’nin İfade Özgürlüğü Kılavuzu’nu İnternet dahilinde ve haricinde titizlikle uygulayın ve içeriğini AB delegasyonlarının ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi yetkililerinin performans değerlendirmelerinde kriter kılın.
 4. Otoriter hükumetler veya şiddete eğilimli devlet dışı aktörler tarafından tehdit altında olan bağımsız gazeteciler ve medya organlarına desteği artırın. Kopukluk Olmasın Stratejisi’ni İnternet özgürlüğünü savunmak ve blog yazarları da dahil olmak üzere gazetecileri korumak için gözden geçirip yenileyin. Üye ülkelerle ayrı ayrı koordine olarak gazetecilere karşı işlenen suçları araştırın ve tehdit altında olanlar için yer değiştirme ve sığınma hakkı tanıma uygulamalarına gidin.
 5. Uluslararası sözleşmelerdeki insan hakları maddelerinin katı ve tarafsız bir şekilde uygulayın. Basın özgürlüğünün koruması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, yaptırımlar uygulanmasından ortaklık anlaşmasının askıya alınmasına varacak şekilde şartlılık ilkesinin orantılılık göz önünde bulundurularak uygulayın.

 

AB ÜYESİ ÜLKELERE

 1. İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğünü kısıtlayan kanunları değiştirin veya kaldırın; özellikle de iftira, hakaret, devlete ihanet ve dine hakaret üzerine olanları.
 2. Nefret söylemi ve aşırılık karşıtı yasalarını gözden geçirerek uluslararası standartlara uygun olduklarından ve bağımsız ve eleştirel haberciliği kısıtlamak için kötüye kullanılmadıklarından emin olun.
 3. Kitlelerin toplu halde teknik takipte tutulmalarını kanuni olarak yasaklayın ve belli hedefe yönelik teknik takibi kurallara bağlayın ki gazetecilerin özel hayatını veya kaynaklarının gizliliğini tehdit etmesin.