توصیه های کمیته محافظت از خبرنگاران برای حمایت از روزنامه نگاران و آزادی مطبوعات در افغانستان