ސީޕީޖޭގެ ސަލާމަތީ އިލްތިމާސް: ކޮރޯނާވައިރަސް ބަލިމަޑުކަމުގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރުން

14 އޯގަސްޓް 2020 ގައި އަދާހަމަކުރެވިފައި ކޮވިޑް-19 އަކީ ޕެންޑެމިކް ނުވަތަ  މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ބަލިމަޑުކަމެއް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ) އިން 11 މާޗް 2020 ގައިވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.  މިވައިރަހާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އާންމުންނަށް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ނޫސްވެރިންދަނީ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެތައް ގައުމުތަކެއްގެ ސަރުކާރުތަކުން މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމާއި މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަގުތައް ބަންދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް ނޫސްވެރިން މިމަސައްކަތް ކުރަމުގައި ދެމިތިބިކަން ސީޕީޖޭއިން…

Read More ›