گزارش جدید: آزادی مطبوعات افغانستان در شرایط بحرانی است چنانکه خبرنگاران محلی برای بقا می جنگند