نوی راپور: د افغانستان مطبوعاتي ازادي په بحران کې ده په داسې حال کې چې ځايي ژورنالستان د نجات لپاره جنګيږي