Artwork: Jack Forbes
اثر هنری: جک فوربز

ایمنی دیجیتال: راهنمای DIY برای محافظت بهتر در برابر آزار و اذیت اینترنتی